Meer (web)micro

Het project “Meer (web)micro” beoogt een verdere ontwikkeling van web-based toetsen en microscopische practica voor de studenten in de Tandheelkunde.

Informatie

Projectleider: Elisabeth Bloemena
Faculteit: Tandheelkunde (ACTA)
Looptijd: 1 september 2012 tot 1 september 2013

Beschrijving van het project

Het project “Meer (web)micro” beoogt een verdere ontwikkeling van web-based toetsen en microscopische practica voor de studenten in de Tandheelkunde zowel voor studieonderdelen waarvoor nu al een microscopisch practicum voorhanden is (Basale Oncologie 1e jaars, Speciele Orale Pathologie 5e jaars) als voor een studieonderdeel dat nu geen microscopie practicum kent, maar waarbij microscopische bestudering van preparaten wel een belangrijke bijdrage kan leveren aan het inzicht van de studenten (Orale Celbiologie, Studieonderdeel Cellen en Weefsels, 1e jaars). Derhalve betreft dit een extensivering van het onderwijs waarbij deze onderwijsvorm ook voor de toekomst gewaarborgd blijft.
Het project “Meer (web)micro” bevordert de pathofysiologische inzichten van de studenten door web-based microscopie, geïntegreerd met theorie en andersoortige (macroscopische en röntgenologische) beelden.

Beschrijving van de projectresultaten 

Het microscopie practicum Basale Oncologie voor 1e jaars Tandheelkunde studenten werd ontwikkeld en werd al succesvol ingezet in het blok “Ontsteking en Infectie” (waarvan de basale oncologie deel uitmaakt) in het studiejaar 2013-2014.

Het microscopie practicum Speciele Orale Pathologie werd ontwikkeld en zal worden ingezet in het studiejaar 2014-2015. In beide genoemde microscopie practica worden, aan de hand van praktijk casus de histologische coupes digitaal aangeboden, nadat de studenten een inleidend filmpje hierover kunnen zien. Aan de hand van de coupes en eventuele getoonde röntgen- en klinische beelden worden bij elke casus vragen gesteld die in principe van hetzelfde niveau en format zijn als de vragen die bij het betreffende tentamen kunnen worden gesteld. Deze digitale microscopie practica zijn vormgegeven als Masterpro-modules die gekoppeld zijn aan de Blackboardcursus van het blok. Voor het blok ‘’’Cellen en Weefsels’’ voor 1e jaars studenten Tandheelkunde is een begin gemaakt met een digitale zelftoets van het celbiologische onderdeel (Orale Celbiologie). De student kan digitaal zijn kennis toetsen aan de hand van vragen waarvoor punten worden verdiend. De opzet is als volgt: enkele aspecten van celbiologie/moleculaire biologie die tijdens hoorcolleges zijn behandeld worden afzonderlijk getoetst aan de hand van meerkeuze vragen (kennis vragen). De uitwerking van de antwoorden wordt getoond. Daarna komen de afzonderlijk aspecten ter sprake ingebed in een casus studie (toepassing en inzicht vragen). Het onderwerp van de casus staat dichtbij de belangstelling van de studenten en er is naar gestreefd de celbiologische/moleculaire achtergrond zoveel mogelijk te integreren in een klinisch onderwerp. Tot nu toe is er één thema uitgewerkt (cel-bouw, celdeling, celbeweging) in de casus: “Herstel van parodontale botdefecten met behulp van celtransplantatie”. Stap voor stap worden verschillend achtereenvolgende experimenten besproken die via preklinisch basisonderzoek in vitro naar een proefdierstudie in vivo leiden (verzamelen cellen van gastheer, celkweek, gebruik van coatings, metingen van celdelingsactiviteit ) tot de toepassing (implanteren en evalueren van de resultaten). De casus wordt in 15 vragen behandeld, de vragen zijn gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt op Blackboard. Het doorlopen van de microscopiepractica wordt gehonoreerd met bonuspunten voor het tentamen indien ten minste 80% van de vragen juist beantwoord wordt. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst het gebruik van de zelftoetsing Orale Celbiologie ook te stimuleren door het toekennen van bonuspunt.

Doelgroep

Studenten Tandheelkunde

(Onderwijskundige) meerwaarde van het project

Bij eerdere evaluatie van het digitale practicum bleek dat het door de studenten als nuttig en aanvullend op de collegestof werd ervaren. Het verder ontwikkelen van diverse microscopie practica in een digitale leeromgeving heeft er toe bijgedragen dat ook andere docenten binnen ACTA hiermee nu ervaring hebben opgedaan.

Highlights van het project

Het is een technisch niet heel gecompliceerd project, zodat in de praktijk is gebleken dat ook andere docenten het format kunnen gebruiken. Toen het project klaar was om ingezet te worden in het onderwijs bleek alles vlekkeloos te functioneren, er zijn geen technische problemen opgetreden.

Toekomst project 

Dit project betrof een opschaling van een eerder project hetgeen nu met succes gebeurd is. Mogelijk geeft dit aanknopingspunten voor nog verdere opschaling. In ieder geval zullen de huidig ontwikkelde microscopie practica voor de komende jaren in het curriculum verankerd blijven. Voor de ontwikkeling van de zelftoets voor Orale Celbiologie ligt het in de bedoeling nog twee soortgelijke thema’s op te zetten.

Lessons learned van dit project

Het loont de moeite genomen stappen voort te zetten en ontwikkelde formats te delen en verder uit te ontwikkelen. Met betrekking tot de ontwikkeling van de zelftoets voor de Orale Celbiologie bleek de aanvankelijke opzet inhoudelijk te moeilijk en de thema’s te lang. Een aantal vragen werd daarom weggelaten en de uitwerking van het thema ingekort. Gekozen werd voor meerdere korte maar afgeronde thema’s zodat de student zelf kan bepalen aan het eind de toets te onderbreken en later weer op te pakken met een nieuw thema of door te gaan naar het volgend thema. Het bleek dat het het eenvoudigst was de toets te integreren op Blackboard zonder gebruik te maken van Masterpro.

Ideeën voor gebruik van het project in een andere context

Master PRO is als omgeving te gebruiken voor andere toepassingen waarin contents vanuit verschillende omgevingen moeten worden geïntegreerd.

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014