Expertisegroep Onderwijs

(voorheen Programmaraad ICT en Onderwijs)

De Expertisegroep Onderwijs is een adviesorgaan voor het College van Bestuur over ICT en Onderwijszaken.

Elke faculteit heeft in de groep  een door de decaan benoemde vertegenwoordiger. Ook de directeur van ICTS en een lid van de studentenraad nemen zitting in dit orgaan. Aan de Expertisegroep Onderwijs zijn drie adviseurs toegevoegd: één vertegenwoordiger van de HvA, één van de digitale bibliotheek en één van de bestuursstaf.

De voorzitter van de Expertisegroep Onderwijs is decaan van een van de zeven faculteiten van de UvA. In 2013 is dat de decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen. Het ambtelijke secretariaat ligt bij Academische Zaken.

De raad komt 5 keer per jaar bijeen en heeft o.a. de volgende taken:

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur over het ICTO-beleid van de Universiteit van Amsterdam, waaronder in elk geval:

  • de wijze waarop de inzet van ICT het onderwijsbeleid van de UvA ondersteunt;
  • de wijze waarop de inzet van ICT een bijdrage levert aan de kwaliteit van het onderwijs;
  • de besteding van de middelen die beschikbaar zijn om ICT in het onderwijs in te zetten;
  • de uitvoering van de verschillende projecten op het gebied van ICT in het onderwijs;
  • aanvragen die bij externe partijen worden ingediend als SURF en OC&W;
  • afstemming van het UvA-beleid op (inter)nationale ontwikkelingen op het ICTO-gebied.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur over het ICT-beleid van de VSNU en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

ICTO-fonds

De Expertisegroep Onderwijs (voorheen Programmaraad ICT en Onderwijs) had een ICTO-fonds en kon jaarlijks een bedrag van € 600.000 besteden aan projecten. In het kader van de bestuurlijke reorganisatie worden deze gelden nu anders toegewezen in samenspraak met de andere Expertisegroepen van de UvA.

Er was een jaarlijkse UvA tender voor ICTO/grassroots projecten bij de faculteiten. Per jaar werd er een thema vastgesteld. De ICTO-projecten konden zowel innovatief als opschaling zijn, de omvang was 20.000 tot 30.000 Euro.  Bij "Projecten" kunt u de beschrijvingen en projectverslagen van de laatste 2 jaar inzien. De Grassroots zijn kleinschaliger van opzet in vinden ook in 2013 plaats. Zie voor meer informatie onderstaande verwijzingen.

Daarnaast werd uit dit fonds ook financiële ondersteuning verleend bij SURF projecten waarbij de UvA haar medewerking verleent (zo werden er in 2011: vier SURF Toetsing projecten en twee Nationaal Actie Plan elearning projecten ondersteund).

De Expertisegroep Onderwijs selecteert nu nog de grassroots projecten en adviseert het CvB bij het voordragen van SURF projecten.

UvA Grassroots

UvA Grassroots zijn kleinschalige, laagdrempelige ICT-projecten waarvan de resultaten direct in het onderwijs kunnen worden ingezet.

Gepubliceerd door  ICT Services

25 februari 2014