Zicht op weefsel

trefwoorden: digitale microscopie, practicum, afstandsonderwijs

Informatie:

Projectleider:            E. Bloemena
Faculteit:                   Tandheelkunde (ACTA)
Looptijd:                    1 september 2011 tot 1 september 2012

Korte beschrijving van het project

In het project “Zicht op weefsel”  is ter vervanging van een microscoop practicum “Ontsteking” t.b.v. 1e jaars studenten Tandheelkunde een digitaal microscopiepracticum ontwikkeld.

Door toenemende technologische ontwikkeling is het tegenwoordig goed mogelijk microscopische coupes in te scannen en web-based op te halen en te bekijken. Met de huidige snelheid van internet en de beeldresolutie is het zeer goed mogelijk om door ingescande coupes op het scherm heen te scrollen en in- en uit te zoomen. Het ontwikkelen van een digitaal microscopiepracticum biedt diverse voordelen boven de huidige practica.

1e. Studenten die geen ervaring hebben met microscopisch onderzoek, en hier tijdens hun studie slechts sporadisch mee in aanraking komen zullen met gebruik van digitale beelden een beter zicht krijgen op de microscopie, omdat de technische beperkingen en problemen die het (incidenteel) kijken door een microscoop met zich meebrengen worden omzeild.

2e. Voor de microscopische practica zal gebruik gemaakt kunnen worden van de beste voorbeelden van bepaalde afwijkingen waarbij alle studenten hetzelfde beeld te zien krijgen en niet, zoals bij het huidige onderwijs, alleen die preparaten gebruikt kunnen worden waarvan ca 100 coupes gesneden kunnen worden hetgeen onvermijdelijk leidt tot enige variatie in de aangeboden preparaten. Derhalve is de standaardisatie beter.

3e. Geïntegreerd in het digitale microscopie practicum kunnen macroscopische en röntgenologische beelden worden opgenomen die de correlatie tussen macroscopisch/röntgenologisch beeld en microscopie kunnen versterken.

4e. Geïntegreerd in het digitale microscopie practicum kunnen vragen worden geformuleerd aan de hand waarvan de student gedurende het practicum tevens de theoretische achtergrond getoetst krijgt waarbij de koppeling tussen theoretische pathofysiologische begrippen en microscopie wordt versterkt.

5e. Het digitale microscopiepracticum kan de student, lopende het onderwijsblok op eigen gelegenheid any time maken, en is dus onafhankelijk van de beschikbare roostertijd, practicumzalen etc. Dit voorkomt tevens het noodzakelijk reizen van de student naar de universiteit voor het volgen van het practicum.

Korte beschrijving van projectresultaten

In het project is een volledig digitaal practicum ontwikkeld dat ook ingezet is in het onderwijs aan 1e jaars studenten Tandheelkunde. Bovendien is dit practicum ook al geëvalueerd door de studenten.

In dit digitale practicum worden 8 casus aangeboden, in het volgende format:

  • Klinisch verhaal
  • Macroscopie en/of röntgenbeeld
  • Algemene inleidende vragen met feed-back op de antwoorden
  • Instructiefilm m.b.t. microscopische afwijking
  • Digitale microscopiebeelden
  • Specifieke, aan het microscopiebeeld gerelateerde vragen met feed-back op de antwoorden.

Doelgroep

  • 1e jaars studenten Tandheelkunde

(Onderwijskundige) meerwaarde van het project

  • Bij de evaluatie van het digitale practicum bleek dat het door de studenten als nuttig en aanvullend op de collegestof werd ervaren.

Highlights van het project

Het is een technisch niet heel gecompliceerd project, zodat ook andere docenten het format kunnen gebruiken.

Toen het project klaar was om ingezet te worden in het onderwijs bleek alles vlekkeloos te functioneren, er zijn geen technische problemen opgetreden.

Lessons learned van dit project

Gewoon doen als je denkt dat het moet kunnen.

Communicatie en disseminatie

  • Besproken via ICT-ACTA in platforms.
  • Disseminatie via hooglerarenoverleg ACTA, hetgeen geleid heeft tot vervolgproject

Toekomst project

Het in dit project ontwikkelde microscopie practicum zal ingezet blijven in het onderwijs. Inmiddels is een vervolg ICTO project gehonoreerd waarin andere microscopiepractica voor Tandheelkunde studenten digitaal zullen worden ontwikkeld.

Ideeën voor gebruik van het project in een andere context

Master PRO is als omgeving te gebruiken voor andere toepassingen waarin contents vanuit verschillende omgevingen moeten worden geintegreeerd.

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014