Online schakelen

Trefwoorden: online schakelmodules, Blackboard, docentprofessionalisering, synchrone en asynchrone begeleiding, zelfstandig toetsgestuurd leren

Informatie:

Projectleider:      mevr. dr. Andrea Haker
Faculteit:    Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Looptijd:     1 september 2012 – 1 september 2013

Korte beschrijving van het project

Binnen het domein van de Information Sciences stromen van oudsher veel studenten in met een HBO diploma. Zij vormen een significant deel van de studentenpopulatie. De doorstroom van studenten met een hbo/wo-bachelor naar een masteropleiding gaat vaak gepaard met deficiënties. Een student die niet aan de instroomeisen van de master voldoet krijgt via de examencommissie een schakelprogramma voorgeschreven, dat hij/zij afgerond dient te hebben alvorens te starten met de master. Het is in het belang van de opleiding deze instroom te handhaven, ondanks de veranderende regelgeving t.a.v. schakel-programma’s waardoor de bekostiging is afgeschaft en tevens een maximum gesteld is aan de omvang van het programma nl. 30 EC.

Door een schakelprogramma online aan te bieden kan meer flexibiliteit in het aanbod aangebracht worden en kan de student zelf het tijdstip bepalen dat hij/zij een vak wil volgen. Het online aanbieden van de modules maakt het zelfstandig leren op eigen tempo mogelijk en voorziet er bovendien in dat de begeleiding op afstand niet (altijd) door de vakinhoudelijk docent gedaan hoeft te worden, maar kan worden toevertrouwd aan moderatoren (student-assistenten). 

De Master Information Studies (MIS) bestaat uit drie tracks met een eigen signatuur en studentpopulatie: Human Centered Multimedia (HCM), Business Information Studies (BIS) and Game Studies (GS).

In het project Online Schakelen zijn voor het schakelprogramma van deze master vijf online pre-master modules ontwikkeld, twee voor de BIS track: 

  • Pre-master Data mining
  • Pre-master Business studies

en twee voor de HCM track:

  •  Pre-master ICT in organizations
  • Pre-master Knowledge Web

De vijfde module Pre-master Academic skills is bedoeld voor alle drie tracks.

De online pre-master programma was ontwikkeld onder de volgende randvoorwaarden: 

1) (Indien mogelijk) bestaande cursussen omzetten in digitale modules vanuit het perspectief van de instroomeisen voor de master om zo een optimale aansluiting met het master programma te realiseren.

2) Geen bijeenkomsten op locatie organiseren. Alle leeractiviteiten vinden online plaats. Het tentamen is losgekoppeld van de module en in principe op locatie.

3) De didactische opzet van de modules is zelfstandig toetsgestuurd leren (digitale toetsen) onder begeleiding van een moderator die het leerproces ondersteunt. 

 

Korte beschrijving van projectresultaten

In dit project is het volgende bereikt:

1.) Een volledig pre-master programma voor de Master Information Studies met vijf online modules is ontwikkeld en uitgevoerd

2.) De modules zijn in meerdere pilots uitgevoerd met studenten met een hoog rendement. 42 studenten hebben het pre-master traject bestaande uit een tot drie cursussen succesvol afgerond. Aangezien voor online cursussen in algemeen bekend is dat ze een laag rendement hebben en een zeer hoge uitval (bij MOOCs zelf hoger dan 90%), kunnen we hiermee zeer tevreden zijn. 

3.) Alle modules zijn op basis van pilots geëvalueerd en geoptimaliseerd en kunnen opnieuw gebruikt worden.

4.) Evaluatie van studenten was positief.

5.) Op basis van de ervaring met de pilots is de workflow opgezet voor de organisatie, inschrijving en tentamenprocedure en de voorlichting rond het Pre-master programma.

6.) Er is veel kennis en ervaring opgebouwd over online afstandsonderwijs, specifiek schakelonderwijs.

7.) Er is kennis opgebouwd over online begeleiding, zowel in een asynchrone als in synchrone setting. Op basis van deze ervaring wordt een module voor moderatoren ontwikkeld over online begeleiding. Dat wordt gedaan in samenwerking met het CNA dat de module zal onderhouden. 

 

Cursus in Blackboard

(Onderwijskundige) meerwaarde van het project

Dit project heeft een aantal meerwaarden opgeleverd: - een efficiënte aanpak voor het ontwerpen van online modules dat gebaseerd is op Constructive alignment en on the job professionalisering. Als eerste stap waren de leerdoelen gedefinieerd en was de structuur van de modules afgesproken. Het ontwikkelteam kreeg hier on the job didactische ondersteuning. Dit maakte het mogelijk om de taken in het team goed te verdelen. De studentassistenten konden efficiënt en met weinig inspanning van de docenten aan het werk gaan bij het maken van materialen en het opzetten van de modules in de elektronische leeromgeving. - een methode voor online begeleiden met een hoog rendement. De essentie van deze methode is studenten op drie manieren te ondersteunen bij het leren en hen te motiveren:

  • elektronisch door de tools van Blackboard (adaptive release en digitaal formatief toetsen met feedback), 
  • actieve asynchrone begeleiding door de moderator (e-mail, discussieforum)
  • wekelijkse online video-meetings (WebEx) georganiseerd en begeleid door de moderator. De doelen van de meetings waren:

= steun en motivatie voor studenten om op schema te blijven

= binding met de moderator en studenten onderling, persoonlijk contact (video en audio)

= agenda: voortgang, reflectie op afgeronde sectie (lesson) en vooruitblik op de volgende sectie (lesson).

- functionaliteiten van Blackboard waren optimaal ingezet voor de gekozen doelen. De ervaring kan gezien worden als best practice van gebruik van Blackboard in het afstandsonderwijs.

- Ervaring over online begeleiden, bevestiging van de aanpak en het materiaal om een module voor moderatoren te ontwikkelen.

Highlights van het project

- goede evaluatie door studenten

- hoog rendement

- het feit dat 42 studenten de pre-master nu de Master Information Studies volgen, waaronder 17 internationale studenten.

Lessons learned van dit project

- Het is nodig om één organisatorisch contactpunt voor studenten te hebben die snel reageert op vragen. Het toelaten van studenten tot de module na de start levert problemen op. Na de start moeten studenten beter niet meer toegelaten worden.

- De moderator moet door de organisatie meteen op de hoogte gesteld worden als een student gestopt is met de cursus.

- De studenten die gestopt zijn met een module moeten meteen uitgeschreven worden uit Blackboard zodat de moderator contact onderhoudt alleen met studenten waar motiveren en ondersteunen effect kan hebben. Bovendien bleek ook vervelend voor de studenten die gestopt waren om steeds door moderator benaderd te worden over de module.

- Scholing van moderatoren over online begeleiden is noodzakelijk. - Wekelijks een online overleg van moderatoren organiseren waar kennis en ervaring onderling wordt uitgewisseld en waar moderatoren vragen aan de organisatie kunnen stellen en eventuele problemen zo opgelost kunnen worden.

Toekomst project

Vanaf 2013-2014 is de Pre-master een regulier programma dat in 4 periodes wordt aangeboden. Het programma krijgt een website en wordt opgenomen in de voorlichting rond de opleiding. De verwachting is dat het aantal studenten dat via deze pre-master kan instromen zal toenemen.

Informatie over de Pre-master op de UvA - FNWI website

De modules zijn in principe ontwikkeld maar worden elk jaar als nodig nog bijgewerkt. In het komend jaar worden een aantal kennisclips gemaakt en een welkom video (Grassrootsprogramma Kennisclips voor activerend onderwijs).

Daarnaast komt een online module voor het professionaliseren van moderatoren binnenkort ter beschikking.

Ideeën voor gebruik van het project in een andere context

(inclusief tips voor invoering, mogelijke valkuilen, do’s and don’ts)

- ideeën en good practices over afstandsonderwijs en online begeleiden worden gedeeld op het kennisplatform van de FNWI

- kennis en ervaringen zijn beschikbaar voor geïnteresseerden; een presentatie is beschikbaar en kan bij interesse worden gegeven.

Gepubliceerd door  ODG

17 september 2014