Leesvaardigheid in het digitale tijdperk

Trefwoorden: interactie, werkvormen, diagnostisch toetsen, individuele toetsen, discussieopdrachten

Informatie:

Projectleider:            M. Muris en A. Escofet
Faculteit:                   Geesteswetenschappen
Departement:           Taal- en Letterkunde
Looptijd:                   1 september 2011 t/m 1 juli 2012

Korte beschrijving van het project

‘Leesvaardigheid in het digitale tijdperk’ is een nieuwe opzet en inhoud van de leesvaardigheidsmodule binnen de opleidingen Spaanse taal en cultuur, Europese Studies en Taal & Communicatie. Door integratie van nieuwe media en door een opzet die interactie tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten stimuleert, zal het onderdeel meer aansluiten bij de huidige studentenpopulatie, echter zonder het academisch niveau te kort te doen. Doel is een brug te slaan tussen wat beginnende taalstudenten willen en kunnen op het gebied van lezen, en wat zij als toekomstige academici moeten kunnen op dat gebied. De module ‘leesvaardigheid’ is als volgt opgebouwd: werkcolleges, individuele toetsen en forumdiscussies. Voor de studenten  Europese Studies en Taal & Communicatie is deels apart materiaal ontwikkeld, dat is toegespitst op hun vakgebied.

Korte beschrijving van de projectresultaten

Materiaal voor een semester leesvaardigheid voor studenten Spaans, Europese Studies en Taal & Communicatie. Het materiaal bestaat uit teksten met opdrachten voor colleges, individuele toetsen en teksten met discussieopdrachten voor groepsdiscussie. Alle teksten zijn voorzien van didactische doelstellingen.

Doelgroep

Studenten Spaanse taal en cultuur, Europese Studies en Taal & Communicatie. Niveau B1. Betreft in totaal ongeveer 150 studenten.

(Onderwijskundige) meerwaarde van het project

Met behulp van via het Internet beschikbaar online en actueel beeld- en tekstmateriaal wordt een nieuwe interactieve manier van ‘leren lezen’ gestimuleerd die beter aansluit bij de huidige studentenpopulatie. Met deze nieuwe aanpak wordt zowel de zelfstandigheid van de student als de interactie tussen studenten en docenten bevorderd. Door het gebruik van een gezamenlijk discussieforum stimuleren de studenten elkaar en lezen zij ook buiten de colleges. Door deze werkvorm worden de studenten gestimuleerd over de teksten na te denken en tijd te besteden aan het begrijpen ervan.

Daarnaast krijgt de student individuele feedback door het maken van digitale diagnostische toetsen, zodat hij zich bewust wordt van zijn persoonlijke niveau en dat vervolgens zelf kan verbeteren.

In de cursus worden verschillende leesstrategieën geoefend; een deel van de opdrachten is gericht op het oefenen in abstraheren, een ander deel oefent het kritisch vermogen van de studenten. De verschillende leesstrategieën komen terug in de teksten en toetsen, die een beroep doen op het abstraherend en kritisch vermogen van de studenten.

Highlights van het project

  • Duidelijke structuur (zie voorbeeld hierboven).
  • Combinatie van tekst- en beeldmateriaal.
  • Integratie van leesvaardigheid met luister- en spreekvaardigheid.
  • Mogelijkheid tot differentiatie naar opleiding en niveau.
  • Bevordering van zelfstandigheid van studenten en interactie tussen studenten en docenten.

Lessons learned van dit project

  • Verdieping kennis van de verschillende leesstrategieën.
  • Reflectie op en aandacht voor specifieke doelstellingen.
  • Gebruik van de verschillende mogelijkheden van Blackboard, zoals plaatsen van beeldmateriaal, inrichten van fora.

Communicatie en disseminatie

Deelgenomen aan bijeenkomsten met het departement Taal- & Letterkunde en met vertegenwoordigers van het Informatiseringscentrum.

Verslag uitgebracht aan collega’s van de stand van zaken.

Als pilot ingezet tijdens het 2e semester van het studiejaar 2011-2012, waarbij ook andere collega’s bij betrokken waren.

Mogelijkheden voor disseminatie: presentatie op een DBV-bijeenkomst van departement of faculteit; presentatie op een ICTO-middag; presentatie op een Anéladag; organisatie van een mastercourse

Toekomst project

Het project wordt vanaf het studiejaar 2012-2013 in het curriculum van de betreffende opleidingen geïmplementeerd.

In een vervolgproject zouden bij de teksten aansluitende vocabulaire-oefeningen kunnen worden ontwikkeld om de opleidingsspecifieke woordenschat uit te breiden en de teksten toegankelijker te maken.

Ideeën voor gebruik van het project in een andere context

Het project kan dienen als format voor andere talen.

Let op:

- geen tijd verliezen met het zoeken van alternatieven voor Blackboard, die vervolgens niet beschikbaar zijn binnen de UvA.

- geen tijd verliezen met technische kwesties; vraag hulp aan de IC-medewerkers van de faculteit

Belangrijk:

- van tevoren goed nadenken over de structuur van de module, de specifieke doelgroep en de moeilijkheidsgraad van de te gebruiken teksten

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014