Determinanten van succesvol taalleren

Trefwoorden: studiesucces, zelfonderzoek, taalonderwijs, onderzoek, Blackboard, toetsen

Informatie:

Projectleider:                 S.C. Vedder
Faculteit:                       Geesteswetenschappen
Projectmedewerker    Arjen Florijn (uitvoering)
Looptijd:september 2011 - september 2012

Korte beschrijving van het project

Eerstejaarsstudenten van een talenstudie ervaren een discrepantie tussen wat zij op grond van ervaringen op de middelbare school van een talenstudie verwachten en wat de universiteit op grond van wetenschappelijke normen onder zo'n studie verstaat. Uitgangspunt is dat wanneer studenten in het begin van het studie meer met onderzoek geconfronteerd worden, de meeste van hen wel degelijk bereid zijn hun verwachtingen bij te stellen, mits ze daartoe op een uitdagende manier uitgenodigd worden. Het ontdekkend en observerend leren dat het project beoogt, biedt een enthousiasmerende methodiek waarmee op korte termijn de kloof overbrugd kan worden.

‘Determinanten van succesvol taalleren’ wil een speciale op (zelf)onderzoek gebaseerde module binnen Blackboard ontwikkelen. De pilot voor de module zal uitgevoerd worden bij de opleiding Arabisch; een opleiding die met bovengenoemde problematiek veelvuldig geconfronteerd wordt.

Binnen de module doen de studenten actief onderzoek naar verbanden tussen studiehouding, individuele leerstrategieën en studievaardigheden enerzijds en studiesucces anderzijds. Dit zal gebeuren met behulp van digitaal af te nemen vragenlijsten en testjes, aangevuld met gesprekken. Aan de studenten zal gevraagd worden een aantal onderzoeksactiviteiten te verrichten en een 'leerdagboek' bij te houden. Zij doen deze onderzoeken zelf binnen hun eerstejaarsgroep en rapporteren de resultaten aan elkaar.

De beoogde resultaten zijn van tweeërlei aard. Op korte termijn biedt het project aan eerstejaarsstudenten ervaring in het doen van onderzoek en inzicht in hun studiegedrag. Op wat langere termijn biedt het de opleidingen gegevens ter verhoging van de studeerbaarheid en daarmee aan het studiesucces. Voorts kunnen deze gegevens de basis vormen voor onderzoek naar gestuurde tweedetaalverwerving.

Korte beschrijving van projectresultaten

 • Inleidende tekst en presentatie
 • Inleidende opdracht
 • Test algemene woordenschat Nederlands
 • Test basiskennis grammatica (2 versies)
 • Test Egyptisch Arabisch 1, 2 en 3
 • Test basiswoordenschat Nederlands (2 versies)
 • Test motivatie en studiehouding
 • Test leerstrategieën
 • Test modern standaard Arabisch 1, 2 en 3
 • Leesbundel met opdrachten (gedeeltelijk)
 • Remediëringsadviezen voor grammatica en woordenschat

Doelgroep

Eerstejaars talenstudenten. Proef bij studenten Arabisch.

(Onderwijskundige) meerwaarde van het project

 • Studenten maken kennis met onderzoek in een vroeg stadium van de studie.
 • Studenten worden zich bewust van eigen functioneren waar het de studie betreft.
 • Studenten krijgen instrumenten ter verbetering van hun studeergedrag.
 • Onderwijsinstituut krijgt gegevens ter evaluatie van de opleiding.
 • Onderzoeksinstituut kan met het gegevensbestand over een rijke bron voor onderzoek beschikken.

Lessons learned van dit project

 • Er zijn maar bitter weinig studenten bereid om iets te doen wat geen studiepunten oplevert.
 • De integratie van het project in het reguliere studieprogramma en de communicatie met en motivatie van de niet direct bij het project betrokken staf verdienen bijzondere aandacht.

Communicatie en disseminatie

 • Presentaties voor onderzoeksgroep binnen het ACLC. Presentaties en gesprekken met betrokken stafleden en klankbordgroep. Deelname aan ICTO-bijeenkomsten.
 • Er zijn plannen voor congrespresentaties en publicaties maar daarvoor moeten we de resultaten van de proef afwachten.

Toekomst project

Voorzien is een opschaling van de projectresultaten naar gebruik bij alle andere talenstudies.  Voorts zullen de tot stand gekoment testjes na evaluatie een rol gaan spelen bij de intake van nieuwe studenten.

Ideeën voor gebruik van het project in een andere context

Onder 10 is al vermeld dat de ontwikkelde testjes in verkorte vorm een rol kunnen spelen bij de intake, het screenen van nieuwe studenten. Omgekeerd kunnen de testresultaten ook aanleiding zijn de opleiding en het studieprogramma bij te sturen.

De testresultaten over de jaren heen kunnen een rijke bron zijn voor onderzoek naar de gestuurde verwerving van een vreemde taal.

Gepubliceerd door  ICT Services

17 september 2014